МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ТАРИФЫН БУС ХЯЗГААРЛАЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЭХ БАРААНЫ БҮЛЭГ ЖАГСААЛТ

Барааны нэр Хууль эрх зүйн актууд Нэвтрүүлэх ялгаа Зөвшөөрөл олгох байгууллага
1 Үржлийн мал, амьтан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль гаргах ХХААХҮЯ
Мал эмнэлэг үржлийн газар
2 Нэн ховор амьд амьтан  Амьтны тухай хуулийн 36.1 гаргах БОАЖЯ
3 Нэн ховор амьтнаас бусад амьд амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, судалгааны сорьц, дээж Амьтны тухай хуулийн 36.2 гаргах БОАЖЯ
4 Ургамал, ургамлын олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцуу Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.1, 17.3 гаргах БОАЖЯ
5 Судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар, эсхүл эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон нэн ховор, ховор ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд, зүйл Байгалийн ургамлын тухай хуулийн 17.4, 17.5 гаргах БОАЖЯ
6 Озон задлах бодис Агаарын тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
оруулах Озоны үндэсний алба
7 Согтууруулах ундаа Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах ХХААХҮЯ
8 Тамхи Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах ХХААХҮЯ
9 Бүх төрлийн шатахуун Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах АМГТГ
10 Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах Мал эмнэлэг үржлийн газар
11 Ургамал хамгаалахад ашиглах бодис Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
оруулах ХХААЯ, БОАЖЯ
12 Гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах ХХААЯ
13 Хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл,багаж, тоног төхөөрөмж протез Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах Эрүүл мэндийн яам
14 Биологийн идэвхт үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүн Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах Эрүүл мэндийн яам
15 Туршилт судалгааны зориулалттай мод, сөөгний тарьц, суулгац Байгалийн ургамлын тухай хууль оруулах БОАЖЯ
16 Пиротехникийн хэрэгсэл Тэсэрч дэлбэрэх бодис,тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль
ЗГ-ын 2006 оны 149 дүгээр тогтоол
оруулах Уул уурхайн яам
17 Галт зэвсэг, сум, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгсэл Галт зэвсгийн тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Засгийн газрын 2001 оны 219 дүгээр тогтоол
оруулах, гаргах ЦЕГ, ХЗЯ
18 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис, тэдгээрийн угтвар бодис Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тухай хууль
оруулах, гаргах Эрүүл мэндийн яам
19 Өвчин үүсгэгч нян, түүний хор Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль оруулах, гаргах Эрүүл мэндийн яам
20 Цөмийн бодис Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Цөмийн энергийн тухай хууль
оруулах, гаргах ЦЭК
21 Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цацрагийн үүсгүүр Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Цөмийн энергийн тухай хууль
оруулах, гаргах ЦЭК
22 Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, түүхий эд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тухай хууль
оруулах, гаргах Уул уурхайн яам
23 Стратегийн хүнс Хүнсний тухай хууль оруулах, гаргах ХХААХҮЯ
24 Зөвхөн эмчилгээний зориулалтаар баталгаажсан эд, эрхтэн Донорын тухай хууль оруулах, гаргах Эрүүл мэндийн яам
25 Түүх, соёлын хосгүй үнэт, үнэт дурсгалт зүйлсийг сэргээн засварлах, сурталчлах зорилгоор Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль оруулах, гаргах БСШУЯ
26 Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйл 2 дугаар хавсралт Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц оруулах, гаргах БОАЖЯ
27 Цахилгаан  Эрчим хүчний тухай хуулийн 12.1.10 оруулах, гаргах Эрчим хүчний яам
28 Химийн хорт болон аюултай бодис Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
ЗГ-ын 2007 оны 95 дугаар тогтоол
оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх БОАЖЯ
ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГА