Харилцах хаяг

11-285530, 11-283204

info@border.gov.mn

border.gov.mn

Хилийн Мэргэжлийн Хяналтын Газар

Санал, өргөдөл, гомдол