Албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав

2019 оны 3 сарын 29 4731

"Иргэн төвтэй, үр дүнд чиглэсэн төрийн үйлчилгээг төлөвшүүлэх" зорилтын хүрээнд шинээр гарсан хууль тогтоомж, журмын хэрэгжилтийг хангаж, сахин мөрдөх, улсын /ахлах/ байцаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, сахилга, хариуцлага, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар нийт албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ