Иргэн, аж ахуйн нэгжийн анхааралд

Торгуулийг дараахь дансанд төлнө. 

Хүлээн авагч: СХ шалгалтын орлого

Хүлээн авагчийн банк: Төрийн сан

Дансны дугаар: 100900000602

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийг дараахь дансанд төлнө.

Хүлээн авагчийн нэр: Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтэс

Хүлээн авагчийн банк: Улаанбаатар хотын банк

Дансны дугаар: 2603033198

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ